Stadgar

Stadgar för Svensk-kurdiska vänskapsföreningen, antagna vid konstituerande möte den 17 februari 2008 i Stockholm.

§ 1 Namn och syfte

Svensk-kurdiska vänskapsföreningen är en religiöst och politiskt obunden ideell förening för den som är intresserad av Kurdistan.

Föreningen har till syfte

•att på olika sätt arbeta för fördjupade förbindelser inom kulturområdet mellan Sverige och Kurdistan

•att verka som vänförening till Kurdiska Biblioteket i Stockholm

•att i Sverige sprida kännedom om Kurdistan och att i Kurdistan sprida kännedom om Sverige.

§ 2 Medlemskap

Alla som vill verka för föreningens syfte kan, genom anmälan till styrelsen och betalning av medlemsavgiften, förvärva medlemskap.

§ 3 Medlemsavgift

Årsmötet beslutar om medlemsavgift.

Medlem som trots påminnelse inte har betalt medlemsavgiften för det gångna året skall anses ha utträtt ur föreningen.

§ 4 Styrelse

Styrelsen, som ska bestå av minst 5 ordinarie ledamöter, utses av årsmötet.

Dessutom utser årsmötet minst två suppleanter. Såväl ordinarie ledamöter som suppleanter skall kallas till styrelsemöten.

Årsmötet väljer ordförande och kassör på två år. Övriga ledamöter och suppleanter väljs på ett år. Styrelsen kan vid behov adjungera personer till styrelsen. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet, och är giltigt när minst tre ledamöter är ense om beslutet. Adjungerade ledamöter har yttranderätt, men inte rösträtt; suppleanter har yttranderätt, men rösträtt endast i de fall de ersätter en icke närvarande ordinarie ledamot. Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.

§ 5 Styrelsens uppgifter

Det åligger styrelsen att förbereda och sammankalla till medlemsmöten, att handha föreningens ekonomiska angelägenheter, samt att föra förteckning över föreningens medlemmar.

Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet från ett årsmöte till nästa årsmöte.

§ 6 Föreningens firma

Föreningens firma tecknas av dess ordförande och kassör var för sig.

§ 7 Verksamhetsberättelse

Styrelsen skall årligen avge verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning till årsmötet. Den ekonomiska redovisningen skall finnas tillgänglig för revisorerna senast en månad före årsmötet.

§ 8 Revision

Årsmötet utser två revisorer samt två suppleanter för ett år i sänder.

Revisorerna skall före årsmöte avge revisionsberättelse med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet.

§ 9 Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte skall hållas senast den 31 mars. Kallelse till årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda minst två veckor före mötesdatum och innefatta dagordning för mötet. Motioner till årsmötet skall skriftligen inlämnas till styrelsen senast en månad före årsmötet. Motioner från medlemmar skall beredas av styrelsen och beredningen utmynna i en beslutsrekommendation till årsmötet.

Följande ärenden skall förekomma:

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av dagordning

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet och vid behov fungera som rösträknare

5. Fråga om mötets behöriga utlysande

6. Fastställande av röstlängd

7. Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning

8. Revisorernas berättelse

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Val av ordförande och kassör samt övriga styrelseledamöter

11. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

12. Val av valberedning (minst tre personer, varav en sammankallande)

13. Fastställande av medlemsavgift för kalenderåret efter årsmötet

14. Övriga i kallelsen till årsmötet upptagna ärenden

15. Motioner

16. Övriga frågor

§10 Medlemsmöte/Urtima årsmöte

Då behov eller intresse föreligger kan styrelsen kalla till medlemsmöte eller urtima årsmöte. Kallelse till sådant möte skall även ske då 25% av medlemmarna gör en skriftlig framställan härom till styrelsen. Även kallelse till medlemsmöte/urtima årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda minst två veckor före mötesdatum.

§11 Rösträtt vid möten

Endast medlemmar närvarande vid möte har rösträtt; fullmaktröstning tillämpas ej.

Beslut vid föreningsmöten fattas med acklamation, om inte votering begärs. Omröstning sker öppet, såvida inte sluten omröstning begärs.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst; vid val och vid sluten omröstning avgör dock lotten.

Styrelsemedlem äger ej rösträtt i fråga som rör styrelsens ansvarsfrihet.

§ 12 Stadgeändring och upplösning av föreningen

För stadgeändring och upplösning av föreningen fordras beslut av två på varandra följande medlemsmöten, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Mellan mötena skall förflyta minst tre månader. För dessa beslut erfordras två tredjedels majoritet av de avgivna rösterna vid båda mötena. Förslag till stadgeändring skall skriftligen i sin helhet tillställas medlemmarna i kallelsen, och förslag till upplösning skall aviseras och motiveras i kallelsen.

Om beslut om föreningens upplösning fattas skall föreningens tillgångar i sin helhet tillfalla stiftelse eller annan organisation för främjande av kurdisk kultur. Styrelsen bör i sådant fall bereda frågan och komma med en rekommendation till mötet om lämplig mottagare. Beslut om mottagare fattas med enkel majoritet vid det andra av de två möten som beslutar om upplösning.